• Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

 Теодора Павлова - Управител на "Интеладвайзърс" ЕООД за Капитал Daily
Как да разработите успешен интегриран планПроектът трябва да се подготвя с активното участие на местната общественост и всички заинтересувани групи, за да е действително полезен и да отразява техните нужди и очаквания.

 

През 2012 г. стартира разработването на т.нар. интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (интегрирани планове) за 36 български града. Те ще бъдат основен инструмент за привличане на европейски средства за градско развитие през следващия програмен период от 2014 до 2020 г.

В интегрираните планове (ИПГВР) ще бъдат  изведени основните проблеми и специфичен потенциал за развитие на градовете и на тази основа в тях ще бъдат  заложени най-належащите, целесъобразни и стратегически значими проекти за града. Те ще гарантират и интегрираност между отделните елементи,за разлика от текущия програмен период, при който отделните оперативни програми и дори отделните процедури на една и съща програма предоставят европейски средства независимо и некоординирано една от друга. Така инвестициите в определена територия често се оказват недостатъчно ефективни или дори безсмислени. Пример в това отношение са проекти за преасфалтиране на улици, чиято подземна инфраструктура все още не е реконструирана. Впоследствие това блокира подобряването на подземната инфраструктура (например на ВиК или газопреносни мрежи и т.н.) или пък се налага новите настилки да бъдат разрушени.

Процесът на разработване на ИПГВР има два основни етапа. Първият включва анализ на проблемите и нуждите на града, на чиято основа се идентифицират най-подходящите зони за въздействие – зона със социален характер (жилищна зона), зона от висока обществена значимост (с концентрация на обществени и административни сгради, в т.ч. културни, социални, здравни, спортни и др. обекти) и зона с потенциал за икономическо развитие. През втория етап се разработва стратегическата част на плана, в която се извеждат цели, приоритети, конкретни проекти, бюджет и начин на реализация на плана през следващия програмен период. А ето и кои са ключовите моменти, на които общините трябва да наблегнат при разработването на своя интегриран план:

1. Ангажирайте максимално заинтересуваните групи и широката общественост

Концепцията за разработване на интегрирани планове предполага активно участие на всички заинтересувани групи на всички етапи от разработване на плана. Това означава, че общините разчитат на активността на неправителствения сектор, съсловни и бизнес асоциации, социални, екологични и други организации на местно ниво, които най-добре познават проблемите и потенциалите на конкретния град. Като правило процесът на разработване на плановете е изключително прозрачен и всеки желаещ може да намери информация на сайтовете на общините и различни медии за това как може да участва в анкетни проучвания, кръгли маси, фокус групи и други предвидени мероприятия. Това е пример за възможност за активно участие и влияние върху градското развитие на всеки жител от града, тъй като без широката обществена подкрепа планът няма да бъде одобрен и финансиран.

2. Подберете внимателно зоните за въздействие

Зоните за въздействие са градски територии, в които ще се концентрират европейски инвестиции през следващия програмен период. Инвестициите ще се реализират съгласно план-графика на интегрирания план, като те следва да са приоритетизирани и взаимно допълняеми и да имат цялостен синергичен ефект. Това  означава, че ефектът от реализацията им в тяхната съвкупност ще е по-силен от реализацията на всеки от проектите поотделно и некоординирано във времето.

Важно е изборът на зоните да се основава на критериите, заложени в схемата за финансиране по оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР). Освен формалните критерии обаче,общината и местната общественост трябва да подберат зони, в които действително ще е възможно да се реализират бъдещите проекти. Така например собствениците на жилища от зоната със социален характер трябва да притежават законни жилища и да бъдат в състояние да съфинансират проектите за жилищно саниране и обновяване. Зоната с икономически потенциал трябва да отговаря на нуждите на местния бизнес като местоположение и логистичен потенциал, тъй като много от проектите в нея ще се реализират чрез публично-частни партньорства и частни инвестиции. Важно е също така да се осигури съответствие между интегрираните планове и общите устройствени планове на съответния град.

На този етап няма изисквания и ограничения за територията на избраните зони, поради което много градове предпочитат да се "застраховат" със значителен обхват на зоните. Този подход е възможен, но при условие че на следващия етап се обособят подзони и се приоритетизират инвестиционните мерки, тъй като има риск от разпокъсаност на инвестициите в голямата територия и загуба на интегрирания подход, както и залагане на нереалистични като бюджет и обхват инвестиции.

3. Планирайте разумен и реалистичен бюджет


Често поставян въпрос по време на обществените дискусии за плановете е какъв е техният бюджет. Еднозначен отговор на този въпрос на този етап няма, тъй като бюджетът ще бъде изготвен, след като се идентифицират и остойностят конкретните проекти от плановете. В допълнение бюджетът ще бъде съобразен с финансирането по  бъдещата ОППР за периода след 2014 г. Една от най-важните задачи на екипите, подготвящи плановете, ще бъде да се идентифицират подходящи източници на финансиране за всеки отделен проект, като при проектите с потенциал за генериране на приходи и финансова устойчивост ще се търсят възможности за публично-частни партньорства и иновативни финансови инструменти. Европейското финансиране ще се осигурява основно по линия на оперативна програма "Регионално развитие" 2014 - 2020, но и от останалите оперативни програми, които се очаква да финансират приоритетно проектите от зоните за въздействие. Не на последно място общината трябва да предвиди значителни средства за съфинансиране на общинските проекти, което е още една причина бюджетът на плана да бъде реалистичен и разумен, за да не застраши финансовата стабилност на общината.

4. Възползвайте се оптимално от техническата помощ за подготовка на проекти


Срокът за прием на проекти по схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" беше удължен до април 2013 г., което позволява на общините да подберат внимателно обектите, за чието проектиране да поискат финансиране по тази схема. Условие на схемата е проектите да попадат в зоните за въздействие. Освен това обаче общините трябва да се съобразят с последователността и приоритетността на проектите в план-графиците на интегрираните планове, които се очаква да са изготвени до април 2013. Това ще позволи общините да идентифицират и предложат за проектиране по схемата най-важните, стратегически и належащи идеи.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Новини

Местните общности - ключов играч през новия програмен период

Сряда, 25 Ноември 2015
Местните общности - ключов играч през новия програмен период

Финансирането за тях се увеличава четири пъти - до 683...

ГД ОПОС одобри проекта за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр. Чирпан

Понеделник, 03 Август 2015
ГД ОПОС одобри проекта за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр. Чирпан

С писмо от 21.07.2015 г. Управляващият орган на Оперативна програма...

Откриха пречиствателната станция за отпадни води на град Мездра

Вторник, 30 Юни 2015
Откриха пречиствателната станция за отпадни води на град Мездра

С официална церемония на 30 юни в гр. Мездра бе...

Защо ни е необходим закон за евросредствата

Сряда, 06 Май 2015
Защо ни е необходим закон за евросредствата

Антония Спасова - "Интеладвайзърс" ЕООД за Капитал Daily Основните проблеми...

ОПОС - какво печелим и какво губим

Сряда, 26 Ноември 2014
ОПОС - какво печелим и какво губим

Теодора Павлова - Управител на "Интеладвайзърс" ЕООД" в предаването Investbook...

Ролята на финансовия инженеринг при европейските проекти

Сряда, 27 Ноември 2013
Ролята на финансовия инженеринг при европейските проекти

Теодора Павлова - Управител на "Ителадвайзърс" ЕООД за Капитал Daily...


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Контакти

 

1517 София, България

ул. "Златовръх" 32

тел.: +3599 (0)2 841 29 77

факс: + 359 (0)2 841 29 84

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Последвайте ни във Фейсбук


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Членство в организации

"Интеладвайзърс" ЕООД

членува в Българска Асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) и Българска Асоциация по управление на проекти (БАУП)