• Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

Цветомира Спасова - "Интеладвайзърс" ЕООД за Капитал Daily

Засилената роля на местните общности при реализацията на европейски проекти чрез т.нар. "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) е един от акцентите на европейската политика през настоящия програмен период. Инициативата, в рамките на която се създават и функционират местни инициативни групи, досега беше известна като подхода "Лидер", който се прилага в Европейския съюз още от 1991 г. България прилага подхода от 2007 г. по Програма за развитие на селските райони и оперативна програма за развитието на сектор "Рибарство" 2007 - 2013, които финансираха стратегиите на 35 местни инициативни групи (МИГ) на територията на 57 селски общини, както и 6 местни инициативни рибарски групи (МИРГ) на територията на 17 общини, на приблизителна стойност 170 млн. лв.

Новите моменти през програмен период 2014 - 2020 г.

Новите моменти през започналия програмен период 2014 - 2020 г. са в два аспекта. На първо място, разширява се териториалният обхват на стратегиите за местно развитие – освен селските райони те ще включват и селата на някои общини от градски райони. Тази промяна е особено важна за тези населени места, тъй като те често са изключени от финансиране по мерки от Програма за развитие на селските райони. Второто съществено изменение е свързано със значително увеличения обем на финансирането за местни стратегии и разширяване на обхвата му. През настоящия програмен период ще се прилага т.нар. многофондово финансиране – то включва финансиране не само от Програмата за развитие на селските райони, но и от почти всички оперативни програми на обща стойност близо 683 млн. лв. За сравнение -  общият предвиден бюджет за МИГ през предходния програмен период беше 150.573 млн., а за МИРГ – на 31.296 млн. лв.

Отчитайки тези промени, местните общности възлагат големи надежди за съживяване и развитие на местната икономика и инфраструктура чрез стратегиите за местно развитие, тъй като чрез тях ще се гарантира финансиране за общините, бизнеса и неправителствения сектор на обхванатата от МИГ територия.

Идеята на подхода ВОМР е местното население (в една или няколко съседни общини) само да определя приоритетите си за развитие на основата на специфичните си проблеми, нужди, приоритети и потенциал. Основният играч в инициативата ВОМР – местната инициативна група, всъщност е публично-частно партньорство, в което участват най-малко по една общинска администрация и представители от стопанския и нестопанския сектор. Общините, които влизат в състава на една МИГ, трябва да са съседни, с непрекъснати граници, а територията на местната група да обхваща население от 10 хил. до 150 хил. жители. Всички общини от селски райони в България са допустим партньор в една МИГ, както и населените места в 14 общини от градски райони с изключение на града - център на общината.

Как се предоставя финансирането

Процесът на създаване и функциониране на МИГ се финансира чрез мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" на Програмата за развитие на селските райони, като е предвиден координационен механизъм с всички останали оперативни програми, които ще съфинансират стратегиите за местно развитие.

Мярката предоставя финансиране за подготвителни дейности - например дейности по създаване на местна инициативна група, проучване на местните нужди и потенциал, разработване на стратегия за местно развитие, популяризиране на инициативата, провеждане на обучения за реализиране на подхода ВОМР и др. Тези дейности се финансират от подмярка "Помощ за подготвителни дейности" на ПРСР, за която през 2015 г. са обявени два приема на заявления за кандидатстване, вторият от които е със срок за кандидатстване 11 декември.

Стратегията определя финансовата рамка и конкретните мерки по отделните оперативни програми и ПРСР, които ще се финансират за съответната МИГ. Тя се разработва с широко обществено участие, за да отговаря в пълна степен на реалните потребности на населението и потенциала за развитие. Разработването на добра, качествена и реалистична стратегия е от ключово значение за нейното одобрение и получаване на финансиране по подмярка "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на ПРСР.

Финансиране на проекти по одобрените стратегии

Финансирането, което една МИГ може да получи по подмярката "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие", ще бъде предоставено за реализацията на конкретни проекти към одобрената стратегия на МИГ. Това означава, че определените в стратегията бенефициенти (земеделски производители и други фирми, неправителствени организации, самата община или други кандидати от територията на МИГ) могат да кандидатстват с проекти към МИГ и да получат финансиране до 200 хил. евро. В общия случай проектите биха могли да се подадат и по отворени процедури на програмите на национално ниво, но в този случай ще се конкурират с много повече проекти.

Останалите две подмерки на мярка 19 (отбелязани по-горе) са насочени към дейности за междутериториално и транснационално сътрудничество на местни инициативни групи от различните страни членки, както и финансиране на текущи разходи за популяризиране на стратегиите за водено от общностите местно развитие.

Втори шанс за кандидатстване за подготвителни дейности

Управляващият орган на ПРСР обяви два приема на проекти по подготвителната подмярка "Помощ за подготвителни дейности" през 2015 г. – единият приключи през септември, а вторият е със срок до 11 декември. Очаква се през 2016 г. да бъде отворена и следващата подмярка "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие", в рамките на която създадените МИГ ще кандидатстват за одобрение на разработените стратегии за местно развитие. Реализацията на стратегиите за местно развитие ще се финансира чрез конкретни проекти за бенефициенти до края на програмния период 2014 - 2020 г.

ВОМР по програмата за рибарство

Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР) също ще има своя сериозен принос в изпълнението на подхода ВОМР. Освен че ще предоставя финансов ресурс за стратегиите на МИГ чрез многофондовото финансиране, програмата изрично ще подпомага устойчивото развитие на рибарските райони в съответствие с подхода за ВОМР чрез своя приоритет "Повишаване на заетостта и териториалното сближаване", който ще финансира създаването на местни инициативни рибарски групи (МИРГ), както и изготвянето и прилагането на техните стратегии за местно развитие. По този приоритет ще се насърчават икономическият растеж, социалното приобщаване и създаването на работни места в общностите в рибарските райони (крайбрежни райони и райони по река Дунав и вътрешните водоеми, които зависят от риболова и аквакултурата). За финансиране на дейностите по приоритета са предвидени 17% от средствата по програмата. Планира се до 2020 г. да бъдат финансирани 8 стратегии за ВОМР на местни инициативни рибарски групи – с 2 повече в сравнение с предходния програмен период.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Новини

Местните общности - ключов играч през новия програмен период

Сряда, 25 Ноември 2015
Местните общности - ключов играч през новия програмен период

Финансирането за тях се увеличава четири пъти - до 683...

ГД ОПОС одобри проекта за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр. Чирпан

Понеделник, 03 Август 2015
ГД ОПОС одобри проекта за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр. Чирпан

С писмо от 21.07.2015 г. Управляващият орган на Оперативна програма...

Откриха пречиствателната станция за отпадни води на град Мездра

Вторник, 30 Юни 2015
Откриха пречиствателната станция за отпадни води на град Мездра

С официална церемония на 30 юни в гр. Мездра бе...

Защо ни е необходим закон за евросредствата

Сряда, 06 Май 2015
Защо ни е необходим закон за евросредствата

Антония Спасова - "Интеладвайзърс" ЕООД за Капитал Daily Основните проблеми...

ОПОС - какво печелим и какво губим

Сряда, 26 Ноември 2014
ОПОС - какво печелим и какво губим

Теодора Павлова - Управител на "Интеладвайзърс" ЕООД" в предаването Investbook...

Ролята на финансовия инженеринг при европейските проекти

Сряда, 27 Ноември 2013
Ролята на финансовия инженеринг при европейските проекти

Теодора Павлова - Управител на "Ителадвайзърс" ЕООД за Капитал Daily...


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Контакти

 

1517 София, България

ул. "Златовръх" 32

тел.: +3599 (0)2 841 29 77

факс: + 359 (0)2 841 29 84

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Последвайте ни във Фейсбук


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Членство в организации

"Интеладвайзърс" ЕООД

членува в Българска Асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) и Българска Асоциация по управление на проекти (БАУП)