• Създаваме решения и възможности

 • Създаваме решения и възможности

 • Създаваме решения и възможности

 • Създаваме решения и възможности

 • Създаваме решения и възможности


Warning: Parameter 2 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Програма, насочена към постигане целите на градската политика в България и допринасяща за регионалните измерения на секторните политики от регионално значение. Основен принцип на програмата е прилагането на интегриран териториален подход. Нуждата от този подход се обуславя от регионалните различия между България и средностатистическите региони на ЕС и от напредналия процес на развитие в посока София и 6-те големи града, което в дългосрочен план води до сериозни неравенства в страната, неизползване на потенциала на територията и увеличена миграция към големите центрове и други страни от ЕС.

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” – финансира градовете от 1-во до 3-то ниво.

 • 1-во ниво – София
 • 2-ро ниво - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин (9)
 • 3-то ниво - Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Свищов, Горна Оряховица, Казанлък, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Лом, Гоце Делчев, Панагюрище, Велинград (29)

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „Подкрепа за периферни географски области, най-силно засегнати от бедност” – финансира градовете от 4-то ниво с общ бюджет 106 млн. евро.

4-то ниво - Сандански, Свиленград, Самоков, Ботевград, Троян, Севлиево, Карнобат, Нова Загора, Попово, Пещера, Поморие, Разлог, Девин, Нови пазар, Мездра, Провадия, Червен бряг, Козлодуй, Берковица, Тутракан, Елхово, Белоградчик, Златоград, Никопол, Генерал Тошево, Крумовград, Ивайловград, Малко Търново (28)

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „Регионална образователна инфраструктура”

ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „Регионална здравна инфраструктура”

ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „Регионална социална инфраструктура”

ПРИОРИТЕТНА ОС 6 „Регионален туризъм”

ПРИОРИТЕТНА ОС 6 „Регионална пътна инфраструктура”

ПРИОРИТЕТНА ОС 7 „Техническа помощ”

 
 

ОП "Околна среда" 2014-2020 г.

/Проект на ОПОС 2014-2020 г.,  изпратен на ЕК на 28 ноември 2014 г./

Приоритетна ос 1 „Води“

За постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО и Директива 2000/60/ЕО ще се инвестира в:

 • Изграждане на ВиК инфраструктура средствата ще бъдат насочени към агломерации с над 10 000 екв.ж.;
 • Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на водите;
 • Дейности, насочени към разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически документи във връзка с прилагането на Рамковата директива за водите (РДВ) и Рамковата Директива за морска стратегия (РДМС).

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“

За постигане на съответствие с йерархията при управлението на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и с целите, залегнали в националното законодателство:

 •  Мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци;
 • Дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти с цел събиране, синтезиране, разпространение и прилагане на нови, нетрадиционни успешни мерки, добри практики и/или управленски подходи в областта на управлението на отпадъците, както и въвеждане на нови технологии и организиране на информационни кампании насочени към предотвратяване образуването на отпадъци.

 Приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“

За постигане на съответствие с Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2) ще се инвестира в:

 •  Мерки и дейности съгласно Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000.

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

 За изпълнение на ангажиментите на страната по изискванията на Директива 2007/60/ЕС ще се инвестират средства за:

 • Създаване на Национална система за управление на водите в реално време;
 • Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в т.ч. екосистемно базирани решения;
 • Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори Планове за управление на риска от наводения (ПУРН) за периода 2022-2027 г.;
 • Установяване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения;
 • Мерки за превенция и управление на риска от свлачища;
 • Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти и информационни кампании, свързани с превенцния и управление на риска от наводнения и свлачища.

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

За изпълнение на националното законодателство, транспониращо изцяло Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, както и с оглед принос към постигане целите на Гьотеборгския протокол към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния,  ще се инвестират средства за:

 • Преглед и анализ на общинските програми за КАВ;
 • Подпомагане на компетентните органи при изготвянето/преработването, изпълнението и контрола на общинските програми и развитие и оптимизиране на системите за мониторинг на КАВ;
 • Мерки за намаляване на нивата на ФПЧ10 и азотни оксиди от битовото отопление,  превозните средства на обществения градски транспорт и от вторично разпрашаване; 
 • Демонстрационни/пилотни проекти за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“

 • Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за управлението и изпълнението на ОП, вкл. за „затваряне“ на програмен период 2007 – 2013 г. и на програмен период 2014-2020;
 • Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за комуникация и популяризиране на ОП;
 • Дейности, насочени към укрепване и повишаване капацитета на бенефициентите.

 

 

 

Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г.

Оперативната програма е насочена към модернизиране на управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса и повишаване на ефективността на администрацията и съдебната система. Мерките трябва да доведат до по-добро управление в полза на обществото, както и до подобряване на бизнес средата в България.

Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и Е-управление"

 • Специфична цел 1: Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“
 • Специфична цел 2: Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път

Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса"

 • Специфична цел 1:Увеличаване на броя на администрациите, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите
 • Специфична цел 2:Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие
 • Специфична цел 3: Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики

Приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система"

 • Специфична цел 1:Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система
 • Специфична цел 2: Подобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез въвеждане на е-правосъдие
 • Специфична цел 3: Разширяване обхвата и подобряване на качеството на обученията в съдебната система

Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ"

 • Специфична цел 1:Подкрепа на хоризонталните структури, отговорни за управлението и изпълнението на ЕСИФ
 • Специфична цел 2: Осигуряване на ефективно функциониране на ИСУН 2020
 • Специфична цел 3: Подобряване на информираността на обществото за възможностите и резултатите от ЕСИФ в България, както и подобряване капацитета на бенефициентите

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ"

 • Специфична цел 1:Ефективно и ефикасно управление на ОПДУ
 • Специфична цел 2: Повишаване капацитета и информираността на бенефициентите по ОП

 

ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономиката.

Основните цели на Оперативна програма  Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г. са постигането на :

 • интелигентен растеж чрез  изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;
 • устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;

ПРИОРИТЕТ 1. Технологично развитие и иновации

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. Технологично развитие и иновации („интелигентен― растеж)

ПРИОРИТЕТ 2. Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1. Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. Капацитет за растеж на МСП

ПРИОРИТЕТ 3: Енергийна и ресурсна ефективност

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1. Енергийни технологии и енергийна ефективност 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2. Ресурсна ефективност 

ПРИОРИТЕТ 4: Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.1. Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия

Приоритетна ос 5 - Техническа помощ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.1. Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.2.: Подпомагане на Управляващия орган за предоставяне на адекватна и навременна информация и информиране на обществото относно възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.3. Укрепване капацитета на кандидатите и бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по-доброто (количествено и качествено) използване на финансовите й ресурси.

 

 

ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР) ще допринася активно за изпълнението на две от целите на Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

ОП РЧР се основава на три стълба:
(1) По-висока и по-качествена заетост.
(2) Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
(3) Модернизиране на публичните политики.

Приоритетна ос 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА"

 • Инвестиционен приоритет 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила
 • Инвестиционен приоритет 2: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ИМЗ), в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта
 • Инвестиционен приоритет 3: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ЕСФ), в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта
 • Инвестиционен приоритет 4: Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни
 • Инвестиционен приоритет 5: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 • Инвестиционен приоритет 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции
 • Инвестиционен приоритет 7: Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените

Приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”

 • Инвестиционен приоритет 1: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • Инвестиционен приоритет 2: Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост
 • Инвестиционен приоритет 3: Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • Инвестиционен приоритет 4: Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост

Приоритетна ос 3 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД”

 • Инвестиционен приоритет 1: Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление

Приоритетна ос 4 „ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

 • Инвестиционен приоритет 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила
 • Инвестиционен приоритет 2: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта (ЕСФ)
 • Инвестиционен приоритет 3: Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни
 • Инвестиционен приоритет 4: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 • Инвестиционен приоритет 5: Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • Инвестиционен приоритет 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила
 • Инвестиционен приоритет 7: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • Инвестиционен приоритет 8: Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост
 • Инвестиционен приоритет 9: Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • Инвестиционен приоритет 10: Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост
 • Инвестиционен приоритет 11: Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление

Приоритетна ос 4 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

 

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

България за първи път ще има достъп до средства от структурните и инвестиционни фондове на Общността за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот в самостоятелна оперативна програма – “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ вписва своята логика в две основни задачи:

 • Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегията “Европа 2020”);
 • Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.

Основните цели на ОП НОИР, в контекста на стратегията „Европа 2020“ са:

 • повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП,
 • намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11%;
 • увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.

Програмата е единствената за следващия програмен период, която е с мултифондово финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

Приоритетна ос 1:

Първата от трите основни приоритетни оси на програмата - "Научни изследвания и технологично развитие" има бюджет от близо 545,8 млн. лв. средства от Европейския фонд за регионално развитие. Сред приоритетите, които са заложени тук, е повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите. Националната цел е да се постигне устойчив растеж на България, а той изисква целенасочени инвестиции в приоритетни за страната научни направления, квалифицирани изследователи и изобретатели и атрактивна научна среда.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 1:

 • Центрове за компетентност
 • Центрове за върхови постижения
 • Научна инфраструктура
 • Развитие на регионална интелигентна специализация
 • Международно сътрудничество

Приоритетна ос 2:

Информационни и комуникационни технологииВтората основна приоритетна ос - "Образование и учене през целия живот", е с бюджет от близо 504,6 млн. лв. средствата са от Европейския социален фонд.Тя е свързана с другата водеща цел на новата оперативна програма - да се подобри достъпа до висше образование и да се увеличи делът на завършилите висше образование между 30-34 годишните до 36%. Предвиждат се стимули за мотивиране на младите хора да завършат висше образование (стипендии, студентско кредитиране), като особено внимание ще бъде отделено на студентите със специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип.

 • ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 1: Качество на училищното образование
 • ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 2: Достъп до и качество на висшето образование
 • ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 3: Учене през целия живот
 • ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 4 Професионално образование и връзка с пазара на труда

Информационни и комуникационни технологии
Допълващи хоризонтални дейности

Приоритетна ос 3:

Третата основна приоритетна ос - "Образователна среда за активно социално приобщаване", ще инвестира чрез Европейския социален фонд  общо 266,2 млн. лв. за активно приобщаване и за социално-икономическа интеграция. По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и  социализация. Тя залага и на ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Със средствата от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за  образование на деца и ученици със специални образователни потребности.

 • ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 1: Активно включване
 • ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 2: Социално-икономическа интеграция

 

 

ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

Стратегията на ОПТТИ 2014-2020 осигурява приемственост и логична последователност на инвестициите от програмния период 2007-2013 г., което гарантира завършването на направленията, в които вече е инвестирано. В програмата са формулирани следните приоритетни оси:


1. „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”
2. „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”
3. „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”
4. „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”
5. Техническа помощ.

 

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:

1.Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост;

2.Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;

3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Мерки на програмата:

 • М01 - Трансфер на знания и действия за осведомяване
 • М02 - Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство
 • M04 - Инвестиции в материални активи
 • M06 - Развитие на стопанства и предприятия
 • М07 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
 • М08 - Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите
 • M09 - Създаване на групи и организации на производителите
 • M10 - Агроекология и климат
 • М11 - Биологично земеделие
 • M12 - Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите
 • М13 - Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения
 • M14 - Хуманно отношение към животните
 • М15 - Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите
 • M16 - Сътрудничество
 • М17 - Управление на риска
 • М18 - Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

.

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Мерките по ПМДР ще подкрепят разработването и прилагането на бъдещата основополагаща национална морска стратегия за Черно море в съответствие с ангажиментите по СП.

Приоритет на съюза ПС 1: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите.

Приоритет на съюза ПС 2: Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите

Приоритет на съюза ПС 3: Насърчаване на изпълнението на ОПОР

Приоритет на съюза ПС 4: Повишаване на заетостта и териториалното сближаване

Приоритет на съюза ПС 5: Насърчаване на предлагането на пазара и преработването

Приоритет на съюза ПС 6: Насърчаване на изпълнението на ИМП

 

 

 

 

 

 

Програми по европейско териториално сътрудничество 2014-2020 г.

РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ

2014 - 2020

Допустим регион:

Румъния: Региони NUTS III:  Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца

България: Региони NUTS III: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич


Цел на програмата: Да обедини хората, общностите и икономиките на граничния регион между Румъния и България, да участват в съвместното развитие на зоната за сътрудничество, използвайки нейните човешки, природни и екологични ресурси и предимства по устойчив начин.

Приоритетна ос 1: Добре свързан регион

 • Специфична цел 1.1: Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T транспортни мрежи;
 • Специфична цел 1.2: Повишаване безопасността на движение по водните пътища и маршрутите за морски транспорт.

Приоритетна ос 2: Зелен регион

 • Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурсите на културното наследство;
 • Специфична цел 2.2: Подобряване на устойчивото управление на екосистемите от трансграничния регион;

Приоритетна ос 3: Безопасен регион

 • Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион;

Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион

Приоритетна ос 5: Ефикасен регион

Приоритетна ос 6: Техническа помощ

 

БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ 

2014 – 2020

 

Допустим регион:

България: Региони NUTS III: Видин, Враца, Монтана, София, Перник и Кюстендил

Сърбия: Региони NUTS III: Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Топлица, Ябланица и Пчиня

Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм

 • Специфична цел 1.1: Туристическа привлекателност;
 • Специфична цел 1.2: Трансграничен туристически продукт;
 • Специфична цел 1.3:  Мрежи Хора-за-хора;

  Приоритетна ос 2: Младеж

 • Специфична цел 2.1: Умения и Предприемачество;
 • Специфична цел 2.2: Мрежи Хора-за-хора;

 Приоритетна ос 3: Околна среда

 • Специфична цел 3.1: Споделено управление на риска;
 • Специфична цел 3.2: Опазване на природата;

 

 

 

Други финансиращи програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Новини

Местните общности - ключов играч през новия програмен период

Сряда, 25 Ноември 2015
Местните общности - ключов играч през новия програмен период

Финансирането за тях се увеличава четири пъти - до 683...

ГД ОПОС одобри проекта за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр. Чирпан

Понеделник, 03 Август 2015
ГД ОПОС одобри проекта за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр. Чирпан

С писмо от 21.07.2015 г. Управляващият орган на Оперативна програма...

Откриха пречиствателната станция за отпадни води на град Мездра

Вторник, 30 Юни 2015
Откриха пречиствателната станция за отпадни води на град Мездра

С официална церемония на 30 юни в гр. Мездра бе...

Защо ни е необходим закон за евросредствата

Сряда, 06 Май 2015
Защо ни е необходим закон за евросредствата

Антония Спасова - "Интеладвайзърс" ЕООД за Капитал Daily Основните проблеми...

ОПОС - какво печелим и какво губим

Сряда, 26 Ноември 2014
ОПОС - какво печелим и какво губим

Теодора Павлова - Управител на "Интеладвайзърс" ЕООД" в предаването Investbook...

Ролята на финансовия инженеринг при европейските проекти

Сряда, 27 Ноември 2013
Ролята на финансовия инженеринг при европейските проекти

Теодора Павлова - Управител на "Ителадвайзърс" ЕООД за Капитал Daily...


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Контакти

 

1517 София, България

ул. "Златовръх" 32

тел.: +3599 (0)2 841 29 77

факс: + 359 (0)2 841 29 84

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Последвайте ни във Фейсбук


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Членство в организации

"Интеладвайзърс" ЕООД

членува в Българска Асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) и Българска Асоциация по управление на проекти (БАУП)